Bewonersbrief Paterserf opvang Vluchtelingen

Gepubliceerd: woensdag 27 april 2016 Geschreven door Gemeente Oosterhout

Gemeente Oosterhout logo

Aan de omwonenden van Paterserf 9 en van 't Zandoogje

 

 

Minderjarige vluchtelingen in voormalig UWV-gebouw

 Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan de vestiging van minderjarige vluchtelingen in het voormalige UWV-gebouw aan Paterserf 9. De opvang geldt voor een periode van twee jaar. Het voorgenomen besluit om vluchtelingen op te vangen in ’t Zandoogje wordt daarmee ingetrokken. De gemeente Oosterhout gaat daarnaast op zoek naar een tweede locatie voor de opvang van circa 200 vluchtelingen. Die vraag komt voort uit de afspraken die de Brabantse gemeenten hebben gemaakt over hun bijdrage aan de vluchtelingenopvang.

 Het daadwerkelijk opvangen van vluchtelingen in het voormalige UWV-gebouw wordt een zaak van het COA en de eigenaar van het pand. De gemeente Oosterhout is niet de eigenaar, maar wil wel medewerking verlenen aan de opvang in het gebouw, waarvoor een aangepaste omgevingsvergunning moet worden verleend.

Inventarisatie
Het college heeft de afgelopen maanden, op verzoek van de gemeenteraad, de mogelijkheden voor de opvang van vluchtelingen uitgebreid in kaart gebracht. Er zijn gebouwen en gronden geïnventariseerd die zich zouden kunnen lenen voor de snelle opvang van circa zeventig minderjarige vluchtelingen. Bij de inventarisatie is gebruikt gemaakt van kennis die beschikbaar is op het gemeentehuis, bij eigenaars en makelaars en er is ook gebruik gemaakt van suggesties van Oosterhoutse burgers en instellingen.

 

Criteria
De locaties moeten voldoen aan de volgende criteria:

Selectie
In totaal zijn 72 gebouwen in de gemeente Oosterhout onderzocht. Ook beschikbare gronden zijn bekeken, maar die zijn voor de snelle opvang van minderjarige asielzoekers afgevallen. Deze gronden lenen zich mogelijk nog wel voor een tweede opvanglocatie. Het selecteren van de locaties op basis van deze criteria heeft plaatsgevonden in afstemming met het COA.

Een aantal kansrijke locaties is  vervolgens nader onderzocht op de bereikbaarheid  van voorzieningen; de omgeving; de mogelijke startdatum van de huur; financiële aspecten (huurprijs, verbouwing); de mogelijke opvangtermijn en de veiligheidsrisico’s die met de locatie samenhangen. Er zijn voor geen van de locaties onbeheersbare risico’s vastgesteld, die de opvang van minderjarige asielzoekers zouden tegenhouden.

Uit de selectie komt de locatie voormalig UWV-gebouw aan de Paterserf 9 als beste naar voren. Overigens was deze locatie in het najaar van 2015 ook al in beeld, maar aanvankelijk konden eigenaar en COA niet tot overeenstemming komen over de huurprijs.

Oosterhout gaat op zoek naar een tweede locatie, waar de opvang van vluchtelingen voor een langere periode kan plaatsvinden. De behoefte aan een grotere opvanglocatie komt voort uit de afspraken die de Brabantse gemeenten met elkaar hebben gemaakt. Het Zandoogje leent zich overigens niet voor deze jarenlange opvang, omdat er afspraken met omwonenden zijn gemaakt over een opvangduur van maximaal één jaar op die locatie.   Daarmee verdwijnt de locatie Zandoogje van de lijst van mogelijke opvangplekken.

Praktische zaken
 Het COA is verantwoordelijk voor de inzet van vrijwilligers. Zij zullen dan ook bekijken op welke wijze vrijwilligers het beste ingezet kunnen worden. Er zijn bij de gemeente al veel aanmeldingen van vrijwilligers binnengekomen via de website, mail en inloopavond.
 De gemeente overlegt met onderwijsinstellingen over het organiseren van onderwijs voor de minderjarige vluchtelingen door middel van een internationale schakelklas.
Het COA bekijkt welke samenwerking in het kader van dagbesteding voor de jongeren passend is en organiseert dit in principe zelf.
Het COA is primair verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom van de asielzoekers. De gemeente heeft een faciliterende rol.

Vanuit de gemeente zal een omgevingsvergunning benodigd zijn om de opvang mogelijk te maken. 

Er worden concrete afspraken gemaakt tussen COA, gemeente en bewoners over de wijze waarop in de wijk samengewerkt wordt. Daar hoort ook een regeling over klachtenmelding bij.
De gemeente maakt met politie en handhavers afspraken over de openbare orde en veiligheid. Vanaf de start van de opvang wordt regelmatiger gesurveilleerd in de wijk door agenten en gemeentelijke toezichthouders.
Bij zeventig opvangplaatsen wordt gewerkt met een team van circa negentien fte. In de praktijk gaat het om 20 tot 25 pedagogische medewerkers, die in wisseldiensten werken. De begeleiding in de late avond/nacht bestaat, zolang nodig, uit vier medewerkers (waaronder twee extra beveiligers).

Planning en informatie:

9 mei 2106  Informatiebijeenkomsten in het stadhuis tussen 17.00-21.00 uur.
Belangstellenden kunnen zich opgeven voor deze bijeenkomst via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De bijeenkomsten duren ongeveer een uur.
18 mei 2016  Inspreken gemeenteraad. Opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uiterlijk 13 mei 9.00 uur
25 mei 2016  Raadsdebat over wensen en bedenkingen
Begin juni Definitief besluit college burgemeester en wethouders

Veelgestelde vragen en antwoorden op www.oosterhout.nl/opvang

Waarom?

Iedereen heeft recht op een veilig en humaan onderkomen. Oosterhout vindt het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de opvang van vluchtelingen in Nederland. Wij zorgen voor een locatie in Oosterhout waar vluchtelingen op een acceptabele en veilige manier worden opgevangen door het COA. Wij willen daarom medewerking verlenen aan het gedurende twee jaar opvangen van minderjarige asielzoekers in het voormalige UWV-gebouw aan de Paterserf. Burgemeester en wethouders vragen aan inwoners, organisaties en bedrijven van Oosterhout om mee te denken en/of te helpen hoe de opvang zo goed, veilig en gastvrij mogelijk kan worden uitgevoerd.